OPĆI UVJETI

o najmu plovila obrta “Nevera”

Predmet općih uvjeta Članak 1.

1.1. Temeljem ovih općih uvjeta uređuju se prava i obveze iz Ugovor o najmu plovila (dalje: Ugovor) kojeg sklapaju Davor Baričević, vl. UO NEVERA iz Novog Vinodolskog, Krmpotska 21, OIB: 37610618977, u svojstvu pružatelja usluge (dalje: Pružatelj usluge), s jedne strane, te pravne i/ili fizičke osobe, u svojstvu najmoprimca (dalje: Korisnik), s druge strane, te čine njegov sastavni dio predmetnoga pravnog posla (dalje: Opći uvjeti).

1.2. Opći uvjeti javno su objavljeni na internet stranici Pružatelja usluge – www.novi-rentaboat.com.

1.3. Opći uvjeti se primjenjuju i u slučaju kada Korisnik sklopi Ugovor putem posrednika s kojim Pružatelj usluge ima ugovorenu poslovnu suradnju temeljem posebnog pravnog posla.

Posredovanje pri sklapanju ugovora o najmu plovila Članak 2.

2.1. Korisnik, sklapanjem Ugovora, izrijekom potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima, da potonji čine sastavni dio Ugovora, kao i da Pružatelj usluge ne odgovara Korisniku za točnost podataka i/ili uvjeta koju su mu prezentirani po posrednicima, ako isti nisu u skladu s javno objavljavljenim Općim uvjetima Pružatelja usluge.

2.2. Korisnik se, sklapanjem Ugovora, izrijekom odriče od prava na naknadu štete s naslova uporabe neistinitih, netočnih ili na drugi način nepotpunih podataka u prezentaciji i prodaji usluge Pružatelja usluge od strane posrednika.

2.3. Korisnik, sklapanjem Ugovora, izrijekom potvrđuje, u slučaju najma plovila putem Pružatelja usluge iz ponude trećih osoba, da se na najam plovila koja nisu u vlasništvu Pružatelja usluge na odgovarajući način primijenjuju opći uvjeti tih trećih osoba.

page1image1085760

Korištenje osobnih podataka Članak 3.

3.1. Pružatelj usluga, sklapanjem Ugovora, izrijekom se obvezuje koristiti osobne podatke Korisnika isključivo u svrhu ostvarenja prava i obveza iz Ugovora o najmu plovila te ih u druge svrhe neće koristiti i/ili objaviti i/ili učiniti dostupnim trećim osobama, izuzev slučaja kada je to predviđeno pozitivnim propisima.

Korisnik Članak 4.

4.1. Korisnik može biti isključivo osoba koja ima valjanu dozvolu za upravljanje plovilom odgovarajuće kategorije, ako ovim člankom nije drugačije predviđeno.

4.2. Iznimno, Korisnikom se smatra i osoba koja sklopi Ugovor, ali nema valjanu dozvolu za upravljanje plovilom, odnosno koja ima valjanu dozvolu, ali nije napunila 18 godina i nema pratnju punoljetne osobe, pod uvjetom da od Pružatelja usluge, uz plovilo, unajmi i voditelja plovila/skippera.

Sklapanje ugovora o najmu Plovila Članak 5.

5.1. Ugovor se smatra sklopljenim potpisom tipiziranog obrasca Pružatelja usluge, neposredno u poslovnim prostorijama potonjeg ili pisanom potvrdom Korisnika o sklapanju Ugovora, putem elektroničke pošte i/ili internet aplikacije Pružatelja usluge.

5.2. Ako se Ugovor sklapa putem elektroničke pošte i/ili internet aplikacije Pružatelja usluge, Korisnik je dužan, zajedno s pisanom potvrdom o sklapanju predmetnoga pravnog posla, dostaviti Pružatelju usluge i dokaz o uplati rezervacije u visini 20 % (dvadeset posto) ugovorenog najma plovila, na žiro račun potonjeg, dok razlika ugovorenog najma mora biti isplaćena na žiro račun Pružatelja usluge najkasnije 30 (trideset) dana prije ugovorenog dana preuzimanja plovila.

5.3. Ako Korisnik, u smislu prethodnog stavka ovog članka, propusti u

roku uplatiti razliku ugovorenog najma, smatra se da je Ugovor raskinut te da je iznos uplaćene rezervacija plovila ugovorna kazna za predmetni raskid.

5.4. Pisana potvrda o sklapanju Ugovora, pobliže opisana u stavku 1. ovog članka, mora sadržavati osobne podatke Korisnika i svih osoba koje temeljem Ugovora imaju pravo koristiti uslugu najma plovila, i to: ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, br. telefona, e-mail adresu, presliku osobnog dokumenta te presliku dozvole za upravljanje plovilom.

5.5. Pružatelj usluge je izrijekom ovlašten otkazati rezervaciju i odbiti pružanje ugovorene usluge najma plovila, ako utvrdi da Korisnik ne posjeduje valjanu dozvolu za upravljanje plovilom ili utvrdi da Korisnik nije pisanom potvrdom o sklapanju Ugovora prezentirao zatražene vjerodostojne podatke.

Polog za najam plovila Članak 6.

6.1. Korisnik je, prije preuzimanja plovila, dužan uplatiti polog Pružatelju usluge, u visini koja je pojedinačno određena za svako plovilo, internim aktima potonjeg.

6.2. Pružatelj usluge je dužan Korisniku vratiti uplaćeni polog u cijelosti, pod uvjetom da je isti upotrebljavao plovilo u skladu s Ugovorom, vratio ga u ugovoreno vrijeme, bez oštećenja, u urednom stanju – čisto te s punim spremnicima vode i goriva.

6.3. Izuzev obveze iz stavka 1. ovog članka, Korisnik nije dužan uplatiti polog ako je sklapanjem Ugovora unajmio plovilo i voditelja/skippera.

Preuzimanje plovila Članak 7.

7.1. Pružatelj usluge je dužan, prije predaje plovila koje je predmet Ugovora, upoznati Korisnika s osnovnim karakteristikama plovila, radom motora, načinom upravljanja i korištenjem opreme.

7.2. Korisnik, preuzimanjem plovila koje je predmet Ugovora, izrijekom potvrđuje da je upoznat s pravilima o sigurnosti plovidbe, pravilima o sprječavanju onečišćenja mora, kontakt telefonima hitnih službi spašavanja i traganja na moru, postupanjem u slučaju pomorske nezgode te sa radom sustava koji prati vremensku

prognozu.

7.3. Korisnik izrijekom potvrđuje da je upoznat da je dužan, za vrijeme trajanja najma, poštovati i pridržavati se svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske, ploviti isključivo unutar granica koje su upisane u plovidbenoj dozvoli odnosnog plovila, i to isključivo na području hrvatskih teritorijalnih voda.

7.4. Korisnik izrijekom potvrđuje da je upoznat s pravilima ponašanja na plovilu, koje je predmet Ugovora, na njemu razumljivom jeziku.

7.5. Korisnik izrijekom potvrđuje da je dužan koristiti plovilo, koje je predmet Ugovora, te pripadnosti istoga s dužnom pažnjom te osobito vodeći računa da na plovilu, opremi, pripatcima potonjeg i/ili osobama koje prevozi ne nastane šteta.

7.6. Korisnik izrijekom potvrđuje da nije ovlašten dati plovilo, koje je predmet Ugovora, u podnajam i/ili na posudbu i/ili upravljanje trećim osobama, ukrcati i prevoziti više osoba nego li je dozvoljeno i/ili sudjelovati s predmetnim plovilom na bilo kakvoj vrsti natjecanja i/ili koristiti plovilo u gospodarske svrhe (prijevoz putnika, ribolov i sl.).

7.7. Korisnik izrijekom potvrđuje da je upoznat da je boravak kućnih ljubimaca na plovilu strogo zabranjen.

7.8. Korisnik izrijekom potvrđuje, ako se utvrdi da je postupljeno protivno zabrani iz prethodnog stavka, da će snositi svu štetu koju kućni ljubimac prouzroči na plovilu i/ili opremi i/ili na pripatcima istoga.

7.9. Korisnik izrijekom potvrđuje, ako se utvrdi da je postupljeno protivno zabrani iz prethodnog stavka, da svi troškovi eventualnog izvanrednog čišćenja plovila, koji nastanu kao posljedica boravka kućnog ljubimca na plovilu, padaju na njega te da, neovisno o potonjem, gubi pravo na povrat pologa iz čl. 6. ovih Uvjeta.

7.10. Pružatelj usluge je dužan predati Korisniku plovilo, koje je predmet Ugovora, u urednom i čistom stanju, s punim spremnicima vode i goriva, kao i s ugovorenom opremom.

7.11. Ako Pružatelj usluge ne ispuni obvezu iz prethodnog stavka ovog članka, Korisnik je dužan prigovoriti na stanje plovila i/ili na opskrbljenost goriva i/ili vode, odnosno na nedostatak ugovorene opreme, jer u protivno gubi pravo na isticanje predmetnih prigovora.

7.12. Korisnik je ovlašten preuzeti plovilo Pružatelja usluge od 9:00 sati prvog dana ugovorenog najma, a dužan ga je vratiti najkasnije do 19:00 sati posljednjeg dana ugovorenog najma.

7.13. Korisnik izrijekom potvrđuje da je upoznat da se Ugovor smatra raskinutim ako propusti preuzeti plovilo u ugovoreno vrijeme, bez opravdanog razloga, a uplaćeni iznos za najam potonjeg se smatra ugovornom kaznom za skrivljeni raskid predmetnoga pravnog posla.

7.14. Ako Pružatelj usluge ne može ispuniti ugovorenu obvezu te Korisniku staviti na raspolaganje ugovoreno plovilo u ugovoreno vrijeme te na ugovorenom mjestu, Korisnik ima pravo zahtijevati da mu Pružatelj usluge omogući, u ugovoreno vrijeme te na ugovorenom mjestu, preuzimanje plovila istih, odnosno boljih, svojstava ili raskinuti Ugovor te zatražiti povrat uplaćene najamnine, ali ni u kojem slučaju Korisnik nema pravo zahtijevati naknadu štete zbog povrede ili raskida Ugovora.

7.15. Korisnik je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, obavijestiti Pružatelja usluge, bez odgode, o svim primjedbama na plovilo i opremu plovila, koji ne bi bili sukladni ugovornim pogodbama, prilikom preuzimanja plovila, koje je predmet Ugovora.

7.16. Pružatelj usluge izrijekom jamči da su sva plovila iz njegove ponude tehnički ispravna i registrirana, osigurana važećim policama osiguranja.

Cijena najma Članak 8.

8.1. Cijena najma plovila u ponudi Pružatelja usluge utvrđena je u cjeniku potonjeg.

8.2. Cijena iz stavka 1. ovog članka odnosi se na odnosno plovilo s opremom koja je izrijekom opisana.

8.3. Korisnik izrijekom potvrđuje da je upoznat da se dodatna oprema i/ili dostava plovila na određenu lokaciju smatraju dodatnom uslugom, koja se posebno naplaćuje, u skladu s cijenicima Pružatelja usluge.

8.4. Korisnik izrijekom potvrđuje da je upoznat da u cijenu najma plovila nisu uključeni troškovi goriva, troškovi lučkih pristojbi i taksi, troškovi veza i marine, troškovi pologa.

8.5. Korisnik izrijekom potvrđuje da je upoznat da je cijena najma plovila, u smislu ovog članka, objavljena po Pružatelju usluge u EUR, ali da se ista obračunava u HRK, u skladu s srednjim tečajem HNB-a, na dan plaćanja.

Vraćanje plovila Članak 9.

9.1. Korisnik je dužan vratiti plovilo, koje je predmet Ugovora, Pružatelju usluge najkasnije do 19:00 sati posljednjeg dana ugovorenog najma.

9.2. Vremenske (ne)prilike ne smatraju se opravdanim razlogom za zakašnjenje pri ostvarenju obveze iz prethodnog stavka ovog članka.

9.3. U slučaju zakašnjenja pri povratu plovila, a koje nije izazvano višom silom, Korisnik se izrijekom obvezuje podmiriti Pružatelju usluge sve troškove koji su nastali uslijed predmetnoga zakašnjenja.

9.4. Ako Korisnik izvrši povrat plovila, koje je predmet Ugovora, sa spremnicima vode i/ili goriva koji nisu puni, odnosno u prljavom stanju, dužan je Pružatelju usluge isplatiti trošak goriva, vode i čišćenja, uvećan za uslugu koja je izrijekom predviđena cjenikom potonjeg.

Obveza povećane pažnje pri uporabi plovila Članak 10.

10.1. Korisnik je obvezan, osim u slučaju kada je unajmljen voditelj/skipper, provjeravati razinu ulja u pogonskoj jedinici plovila, koje je predmet Ugovora, te odgovara Pružatelju usluge u slučaju štete koja nastaje kao posljedica povrede potonje obveze.

10.2. Korisnik odgovora, osim u slučaju kada je unajmljen voditelj/skipper, za štetu koja nastane na trupu i drugim dijelovima plovila, koje je predmet Ugovora, koji se nalaze ispod razine mora ( poput vijka i sl.), a koja bude uzrokovana nestručnim rukovanjem i/ili nepažnjom.

10.3. Korisnik isključivo odgovara za prekršaje koje počini za vrijeme trajanja najma plovila, koje je predmet Ugovora, kao i za štete koje potonjim prouzroči trećim osoba i/ili imovini trećih osoba.

10.4. Pružatelj usluge ne odgovara za gubitak i/ili oštećenje imovine Korisnika i osoba koje se nalaze na plovilu koje je predmet Ugovora.

Otkaz Ugovora Članak 11.

11.1. Ako Korisnik, bez opravdanog razloga, otkaže rezervaciju najkasnije 30 (trideset) dana prije početka ugovornog najma plovila (pravodoban otkaz), Pružatelj usluge je ovlašten zadržati 50 (pedeset) % iznosa uplaćene rezervacije.

11.2. Ako Korisnik otkaže rezervaciju manje od 30 (trideset) dana prije početka ugovornog najma plovila (nepravodoban otkaz), Pružatelj usluge je ovlašten zadržati uplaćenu rezervaciju u cijelosti.

11.3. Zamjena ugovorenog plovila drugim plovilom iz ponude Pružatelja usluge smatra se otkazom rezervacije.

11.4. Korisnik izrijekom potvrđuje da samostalno snosi rizik vremenskih prilika te da nema pravo na povrat uplaćenog iznosa najma s naslova loših vremenskih prilika u ugovoreno vrijeme najma plovila.

Obveze Korisnika u slučaju nastanka štete ili drugim važnim okolnostima

Članak 12.

12.1. U slučaju nestanka plovila koje je predmet Ugovora, zapljene ili zabrane plovidbe od nadležnog tijela, nezgode na moru, oštećenja plovila i/ili ozljeda osoba koje se nalaze na plovilu, Korisnik je dužan izvršiti prijavu svim nadležnim tijelima i odmah obavijestiti Pružatelja usluge.

12.2. Korisnik odgovara Pružatelju usluge za štetu nastalu uslijed nepravovremenog ispunjavanja obveze pobliže opisane u prethodnom stavku ovog članka.

Odgovornost za štetu u slučaju posredovanja Članak 13.

13.1. Korisnik potvrdom rezervacije izrijekom potvrđuje kako je upoznat da je posrednik, temeljem Ugovora sklopljenim s Pružateljem usluge, preuzeo odgovornost za eventualnu štetu koju bi sam Korisnik mogao pretrpjeti, odnosno štetu na stvarima potonjeg na plovilu koje je predmet Ugovora, za vrijeme korištenja usluge iz Ugovora, odnosno neposredno prije ili nakon korištenja istih, to se odriče bilo kakvog zahtjeva prema Pružatelju usluge za popravljanje predmetne štete.

Prigovor na ispunjavanja prava i obveza Članak 14.

14.1. Korisnik izrijekom potvrđuju da je sve prigovore koji se odnose na ispunjavanje prava i obveza iz Ugovora dužan dostaviti Pružetelju usluge pisanim putem, pod prijetnjom gubitka prava, najkasnije u roku 2 (dva) dana od nastanka uzroka za prigovor, putem adrese elektroničke pošte nevera@novi-rentaboat.com.

Završne odredbe Članak 15.

15.1. Korisnik i Pružatelj usluge sporazumno utvrđuju kako će eventualne međusobne sporove pokušati, prvenstveno, riješiti na sporazuman način.

15.2. Korisnik i Pružatelj usluge sporazumno utvrđuju da će za međusobne sporove, ako rješavanje istih ne bude moguće na način utvrđen u stavku prvom ovog članka, stvarno i mjesno nadležan biti Trgovački sud u Rijeci.

15.3. Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je za utvrđivanje međusobnih prava i obveza mjerodavno hrvatsko pravo.

page8image1446208